GDPR

KULINA Group, a.s. -yhtiön henkilötietojen suojausta koskeva ilmoitus.

Seuraavan henkilötietojen suojausta koskevan ilmoituksen on laatinut asiakkaillemme KULINA Group, a.s., jonka rekisteröity toimipaikka on Výtvarná 1023/4, 161 00 Praha 6 ja REGON-numero 26155559 ja joka on rekisteröity Prahan kaupunginoikeuden kaupparekisteriin jaksolla B 6384. Tämän ilmoituksen tarkoituksena on tiedottaa asiakkaillemme, kuinka käsittelemme, käytämme ja suojaamme henkilötietojasi tietosuojan varmistamiseksi.

Henkilötietojesi koko käsittelyprosessissa noudatetaan sovellettavaa lainsäädäntöä ja erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus).

1) Mitä henkilötiedot ovat?

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön liittyviä tietoja. Nämä tiedot määrittelevät tietyn henkilön. Henkilötiedot eivät tarkoita anonyymejä tietoja, joita ei voida yhdistää tiettyyn henkilöön.

Henkilötietoja ovat esimerkiksi seuraavat:

 • Perushenkilötiedot, kuten nimi, sukunimi, syntymäaika ja osoite.
 • Muut henkilötiedot, joita pidetään ”arkaluonteisina” tietoina – kuten etninen tausta, uskonto tai terveydentila.

Tarvitsemme tilauksesi toteuttamiseen tai uutiskirjeemme lähetykseen vain perushenkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä pyydetyn palvelun toteuttamiseksi.

2) Rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijä

Rekisterinpitäjä määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Meistä tulee rekisterinpitäjä, kun ostat tuotteita verkkokaupastamme tai tilaat uutiskirjeemme. Rekisterinpitäjänä olemme vastuussa kaikkien henkilötietojesi suojaamiseen liittyvien vaatimusten ja velvollisuuksien täyttämisestä.

Henkilötietojesi rekisterinpitäjän yhteystiedot ovat jäljempänä:

KULINA Group, a.s.
Výtvarná 1023/4, 161 00 Praha 6
sähköposti: info@kulina.fi
puhelinnumero: +420 227 272 730

Henkilötietojen käsittelijä käsittelee tietoja mutta ei määritä tietojen käsittelyn tarkoituksia tai keinoja. Henkilötietojen käsittelijät ovat tässä tapauksessa kumppaneitamme, joiden avulla lähetämme liiketoimintaamme liittyviä tietoja. Teemme aina sopimuksen henkilötietojen käsittelijöiden kanssa ja varmistamme, että he noudattavat tietosuojavaatimuksia.

3) Henkilötietojen käsittelyä koskevat säännöt

Käsittelemme henkilötietoja huolellisesti ja vastuullisesti. Noudatamme säännöksiä ja suojaamme henkilötietojasi parhaalla mahdollisella tavalla.

Noudatamme seuraavia sääntöjä henkilötietojen käsittelyssä:

 • Lainmukaisuuden, kohtuullisuuden ja läpinäkyvyyden periaate, jonka mukaan henkilötietojen käytön kyseiseen tarkoitukseen tulee olla laillista ja rekisteröidyn kannalta tulee olla läpinäkyvää, että henkilötietoja käsitellään, missä määrin henkilötietoja siirretään ja onko tietoihin kohdistunut tietoturvaloukkaus tai onko tietoja menetetty.
 • Käyttötarkoitussidonnaisuuden periaate, jonka mukaan keräämme henkilötietoja tiettyihin, nimenomaisiin ja laillisiin tarkoituksiin ja varmistamme, että keräämisen jälkeen tietoja ei käytetä tarkoituksiin, jotka eivät ole yhteensopivia alkuperäisten tarkoitusten kanssa.
 • Tietojen minimointiperiaate, jonka mukaan käsittelemme vain tietoja, jotka ovat riittäviä, olennaisia ja rajoittuvat siihen, mikä on välttämätöntä niiden käsittelyn tarkoitusten kannalta.
 • Tietojen täsmällisyyden periaate, jonka mukaan varmistamme kaikilla kohtuullisilla toimenpiteillä, että tiedot ovat täsmällisiä ja tarvittaessa päivitettyjä ja että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat ja virheelliset henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.
 • Säilytyksen rajoittamisen periaate, jonka mukaan säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten. Kun käsittelyn kaikki tarkoitukset on täytetty, käsittely on lopetettava joko poistamalla tiedot tai anonymisoimalla ne.
 • Eheyden ja luottamuksellisuuden periaate, jonka mukaan käsittelemme henkilötietoja tavalla, jolla varmistetaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta.

4) Henkilötietojesi käsittelyn tarkoitukset ja lainmukaisuus

Tietosi kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Niitä käsitellään lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi. Tietojesi käsittely ei ole hyväksyttävää, jos se ei ole yhteensopivaa näiden tarkoitusten kanssa tai tapahdu näiden tavoitteiden mukaisesti.

Jäljempänä on lueteltu henkilötietojesi käsittelyn tarkoitukset:

 • Sopimuksen täytäntöönpano – käsittely on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanon vuoksi. Henkilötietojasi käsitellään, jotta voimme toteuttaa verkkokaupassamme tekemäsi tilauksen.
 • Suostumus – käsittelemme tietojasi antamasi suostumuksen perusteella. Suostumus annetaan aina erikseen jokaista tarkoitusta varten, ja suostumuksen laajuus ja voimassaoloaika on aina ilmoitettava selkeästi. Suostumuksen antaminen liittyy aina selkeästi ilmaistavaan toimeen – voit antaa suostumuksen rastittamalla valintaruudun. Annetun suostumuksen voi aina peruuttaa.
 • Oikeutetut edut – käsittely on tarpeen oikeutettujen etujemme perusteella edellyttäen, että rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet eivät asetu niiden edelle.

5) Sinun oikeutesi

Sinulla on seuraavat henkilötietoihin liittyvät oikeudet:

 • Oikeus saada tietoa – sinulla on oikeus saada tietoa rekisterinpitäjän identiteetistä. Sinulla on oikeus saada tietoa käsittelyn oikeusperusteesta (sopimustiedot), henkilötietojen käsittelyn tarkoituksista (ostosopimus) ja henkilötietojen säilytysajasta. Ilmoitamme sinulle aina tietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoituksesta ja oikeusperusteesta ennen niiden käsittelyä.
 • Oikeus saada pääsy tietoihin – voit kysyä meiltä, käsittelemmekö henkilötietojasi, ja jos käsittelemme, voimme antaa sinulle kopion sinua koskevista, säilyttämistämme henkilötiedoista.
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen – sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan kaikki virheelliset tai puutteelliset henkilötiedot. Huomaa, että tietojesi rekisterinpitäjänä meillä ei ole velvollisuutta tarkistaa säännöllisesti, ovatko tietosi ajantasaisia tai täydellisiä. Tietosi päivitetään tietojen oikaisuoikeuden perusteella.
 • Oikeus tietojen poistamiseen – ”oikeus tulla unohdetuksi” tarkoittaa, että tietyissä tapauksissa meidän on poistettava henkilötietosi – jos niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten ne kerättiin, jos niitä ei enää käsitellä, jos olet peruuttanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn tai jos niiden käsittelyn jatkamiselle ei ole oikeudellista syytä ja jos vastustat käsittelyä eikä tietojen käsittelyn jatkamiselle ole oikeusperustetta.
 • Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä – sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä. Asianmukaista lakia sovelletaan, kun henkilötietosi ovat välttämättömiä yleisen edun vuoksi toteutettavan tehtävän tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi (jota me emme käytä rekisterinpitäjänä) tai rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen vuoksi. Tässä tapauksessa emme enää käsittele henkilötietoja, ellei rekisterinpitäjä pysty osoittamaan käsittelyyn huomattavan tärkeitä ja perusteltuja oikeutettuja etuja, jotka syrjäyttävät rekisteröidyn edut ja perusoikeudet ja -vapaudet, tai jos käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Jos vastustat käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksia varten, emme enää käsittele henkilötietojasi näihin tarkoituksiin.
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen – rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu, eli meidän estämättämme, kun käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen tai kun käsittely suoritetaan automaattisesti.
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen – sinulla on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos kyseessä on yksi seuraavista:
 1. Kiistät henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.
 2. Käsittely on lainvastaista, ja vastustat henkilötietojen poistamista ja vaadit sen sijaan niiden käytön rajoittamista.
 3. Emme enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisten vaateiden laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
 4. Olet vastustanut käsittelyä – odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet.

Jos käsittelyä on rajoitettu, näitä henkilötietoja saa, säilyttämistä lukuun ottamatta, käsitellä ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella taikka oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tahi toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi tai tärkeää unionin tai jäsenvaltion yleistä etua koskevista syistä.

 • Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi – toisin sanoen sinua koskevien päätösten tulee olla ihmisen tekemiä eikä perustua esimerkiksi tietokoneohjelman arviointiin.

6) Tietojesi luovuttaminen

Henkilötietojesi vastaanottaja on osapuoli, jolle luovutamme niitä. Tarjoamiemme palvelujen toteuttamiseksi voimme luovuttaa ja jakaa henkilötietojasi seuraaville vastaanottajille:

 • Henkilöt, jotka osallistuvat tilauksesi toimittamiseen (postinkantajat ja kuriirit). Luovutamme henkilötietojasi kuriiriyrityksille tilaamiesi tuotteiden toimittamista varten, ja tässä tapauksessa näistä yrityksistä tulee henkilötietojesi rekisterinpitäjiä.
 • Verkkokauppaamme hallinnoivat henkilöt (verkkoisännöintiyritys).
 • Henkilöt, jotka hallinnoivat ja lähettävät uutiskirjeitämme.

7) Henkilötietojen suoja

Käytämme asianmukaisia organisatorisia suojatoimia ja suojaustoimenpiteitä suojataksemme henkilötietoja vahingossa tapahtuvalta katoamiselta ja luovuttamiselta sekä luvattomalta käytöltä tai pääsyltä henkilötietoihin.

Jos valitettava henkilötietojen tietoturvaloukkaus tapahtuu (mikä on epätodennäköistä), ilmoitamme asianmukaisille viranomaisille siitä 72 tunnin kuluessa. Jos tietoturvaloukkaus aiheuttaa sinulle riskin, ilmoitamme siitä myös sinulle, jos meillä on voimassa olevat yhteystietosi.

8) Loppusäännökset

Edellä mainittua ilmoitusta voidaan päivittää tai muuttaa ajoittain. Tarkista aina päivitetty versio verkkosivustolta.

Jos vastustat tapaa, jolla käsittelemme tietojasi, ota yhteyttä:

Ilmoitus on voimassa alkaen 1.9.2023